Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van My Flowers B.V.

My Flowers B.V.
Vestigingsadres: De Hooge Krocht 15, 2201 TP te Noordwijk
E-mailadres: support@myflowers.shop
KVK-nummer: 73166715
BTW-identificatienummer:

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 1. Algemeen
1.1  Onder ‘My Flowers B.V.’ wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: (web)shop van www.myflowers.shop.

1.2  Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met My Flowers B.V voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.3  Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien My Flowers B.V. voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.
1.4  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door My Flowers B.V. erkend.
1.5  In het geval de Voorwaarden en een overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
1.6  Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door My Flowers B.V.
2.2  Voor aanbiedingen geldt: uitverkocht voorbehouden.
2.3  Aanbiedingen van My Flowers B.V. gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.4  My Flowers B.V. kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.5  Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
2.6 De ondernemer sluit het herroepingsrecht, in verband met de snelle bederfelijkheid en de beperkte houdbaarheid van de bloemen, uitdrukkelijk uit. My Flowers B.V. levert verse bloemen en aanverwante (verse) producten, al dan niet met bijproducten. Het is daarom niet mogelijk om bestellingen te herroepen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging
3.1  My Flowers B.V. garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de bestelling niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

Artikel 4. Aflevering
4.1  My Flowers B.V. levert producten op bestelling. Voor het verzenden van bestelde zaken kan My Flowers B.V. verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij My Flowers B.V. bekende postadres, na betaling van besteld product.
4.2  Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, vervalt het artikel en zijn de kosten voor rekening en risico van de afnemer; het betreft versproducten, die niet meer herbruikbaar zijn.
4.3  Aan de leveringsplicht van My Flowers B.V. zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door My Flowers B.V. geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

Artikel 5. Levertijd
5.1  Een door My Flowers B.V. opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van My Flowers B.V. zijn, waarna My Flowers B.V. zal trachten om binnen 7 dagen levering te doen plaatsvinden. Echter kan er geen enkel recht worden ontleend aan niet of te laat geleverde producten. Indien het artikel niet op voorraad is wordt de levering uitgesteld of gecanceld. Indien het artikel niet meer voorradig is, wordt de klant hierover geïnformeerd; My Flowers B.V. levert seizoensgebonden versproducten en is afhankelijk van leveranciers (kwekers). De inzet is altijd om naar behoren te leveren. Het kan echter zijn dat een voorraad eerder is uitverkocht dan verwacht.

Artikel 6. Garantie
6.1  My Flowers B.V. biedt geen garantie op geleverde zaken/producten omdat het om versproducten gaat met een beperkte houdbaarheid.
6.2  My Flowers B.V. is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken/producten voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken/producten.
6.3  My Flowers B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of met het geleverde product.

Artikel 7. Betaling
7.1  Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling van te voren plaats te vinden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1  De door My Flowers B.V. geuite media vallen onder eigendomsvoorbehoud en mogen niet worden nagemaakt. Er is copyright van toepassing. Zie ook artikel 10.

Artikel 9. Privacy
9.1  My Flowers B.V. respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door My Flowers B.V. niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in de privacyverklaring.
9.2  Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van My Flowers B.V. kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen My Flowers B.V. (en dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan de website te stimuleren en zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van My Flowers B.V. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor.

9.3  My Flowers B.V. verzamelt niet-persoonlijke informatie over online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor My Flowers B.V. geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten
10.1  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door My Flowers B.V. geleverde producten/ zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij My Flowers B.V. en/of haar leveranciers.
10.2  My Flowers B.V. geeft geen informatie over de leveranciers.

Artikel 11. Toepasselijk recht
11.1  Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van My Flowers B.V. is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

My Flowers B.V., januari 2019 – www.myflowers.shop